top of page
晚上灣仔街坊試GAG會
晚上灣仔街坊試GAG會

6月28日週三

|

香港灣仔駱克道150 - 158號祥友大廈Unit A, 1/F

晚上灣仔街坊試GAG會

時間和地點

2023年6月28日 下午9:00 – 下午10:00

香港灣仔駱克道150 - 158號祥友大廈Unit A, 1/F

關於本活動

一連三次嘅「晚上灣仔街坊試GAG會」,唔理你係咪灣仔街坊, 都一樣咁歡迎~

快來報名參加吧~

日期:28/06 (WED)

時間:9pm – 10pm

地點:H....Coffee & Shop (灣仔駱克道150-158號祥友大厦一樓)

費用:全免,惟需事先報名 (報名WhatsApp: 9788 1713

關於SUTF:

StandUp TaskForce ("SUTF") 成立於2017年9月18日。

中文名稱「獨角秀」, 

取其 Standup Comedy 皆為表演者單 「獨」 表演, 

當中優於其對事有棱有 「角」 的見解, 

並貴在其中清 「秀」 而又不落俗套的意思。

已舉辦過百場表演,除香港以外,演出地點亦包括日本,台灣及馬來西亞。

分享此活動

bottom of page